Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013

Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013 - Tái bản có bổ sung - H. Chính trị Quốc gia 2015 - 358tr. 19 cm

Phụ lục: tr. 83-145

Gồm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và một số Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về hồ sơ địa chính

81000


Nhà ở
Quyền sở hữu
Tài sản

Pháp luật Việt Nam

346

Powered by Koha