Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh

Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh = Strategic management - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2013. - 289 tr.; 23cm. - Mã học phần BA313 .

Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh là giáo trình chuyên nghiên cứu về các chiến lược và chính sách trong quản trị kinh doanh, nó được thể hiện toàn cầu hóa trong nền kinh tế đa phương. Những khái niệm về hoạch định các chính sách hiện tại và lâu dài trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, vạch ra những giải pháp giúp doanh nghiệp định hướng được các chiến lược kinh doanh nhầm nắm bắt những cơ hội và mối đe dọa của môi trường bên ngoài từ đó hạn chế những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện ý định kinh doanh, vì trong kinh doanh sẽ có những rủi ro xảy ra. Do đó các chiến lược gia cho rằng: chính định hướng kinh doanh một cách có chiến lược và cùng các chính sách sẽ giúp đơn vị chuyển những rủi ro, thử thách thành những cơ hội.

75000

Quản trị chiến lược Chính sách kinh doanh

658

Powered by Koha