Ứng dụng Excel trong giải quyết các bài toán kinh tế

Trịnh Hoài Sơn

Ứng dụng Excel trong giải quyết các bài toán kinh tế - Tái bản lần thứ 1 - H. Giáo dục 2010 - 254tr.; hình vẽ, bảng 25 cm;

Thư mục: tr. 247

Giới thiệu những kiến thức và kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm bảng tính Excel, sử dụng các hàm cơ bản để xử lý số liệu, tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Excel để phân tích và dự báo kinh tế, giải quyết bài toán về tính hiệu quả vốn đầu tư và giải bài toán tối ưu trong

8934980078235 31000

Bài toán Kinh tế Phần mềm Excel Tin học ứng dụng

330.01

Powered by Koha