Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2015

Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2015 (Phần 2: Ngoại ngữ - Khoa học sức khỏe - Khoa học xã hội và nhân văn) - H. Đại học Thăng Long 2015 - 391 tr. 30cm

ĐTTS ghi: Trường Đại học Thăng Long

Giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên khoa Ngoại ngữ - Khoa học sức khỏe - Khoa học xã hội và nhân văn của trường Đại học Thăng Long

Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học Ngoại ngữ Khoa học sức khỏe Khoa học xã hội và nhân văn

001.4

Powered by Koha