Phát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)

Cao Xuân Việt

Phát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng) - H. ĐH Thăng Long 2016 - 84 tr. Bảng biểu; 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văn

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của tổ chức tài chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương

Phát triển Hoạt động cho vay Tổ chức tài chính C00241

332.1 / PH110TR

Powered by Koha