Hồ Chí Minh văn hóa và đạo đức

Hồ Chí Minh văn hóa và đạo đức - H. Lý luận chính trị 2007 - 367 tr. 21 cm

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch

Cuốn sách tâph hợp các bài nghiên cứu của cán bộ các nhà nghiên cứu đang công tác tại khu di tích, tập trung làm rõ các nội dung như: Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn; các khía cạnh biểu hiện của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc kế thừa học tập tấm gương đạo đức của Bác trong thời đại ngày nay...

Hồ Chí Minh Nhân cách Đạo đức Văn hóa

170

Powered by Koha