Khu vực học và nhập môn Việt Nam học

Trần Lê Bảo

Khu vực học và nhập môn Việt Nam học - H. Giáo dục Việt Nam 2011 - 158tr. 21cm

Khái quát về khu vực học và Việt Nam học. Việt Nam học trong tiến trình lịch sử và trong con mắt người nước ngoài. Những gợi ý về tổ chức học tập bộ môn này

25000


Khu vực học

Lịch sử Việt Nam học Đất nước học

915.97

Powered by Koha