Đại số 1

Monier, Jean - Marie

Đại số 1 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 5 - Tái bản lần thứ 4 - H. Giáo dục. 2003 - 583tr. 24cm.

Cung cấp cho sinh viên những năm đầu của các trường Đại học khoa học và kỹ thuật một tài liệu học tập , tra cứu thông dụng và hiệu quả. Với nhiều bài tập có lời giải, đa dạng, bao quát mọi khía cạnh của lý thuyết, cuốn sách còn nhằm giúp cho người đọc rèn luyện năng lực vận dụng lý thuyết được học. Tập 5 đề cập việc khảo sát cấu trúc đại số, số học các số nguyên, số hữu tỷ, đa thức và phân thức hữu tỷ, các không gian vectơ và các ánh xạ tuyến tính, ma trận, định thức và các không gian Euclide

52000VND

Đại số Giáo trình Toán

512.071 / GI108TR

Powered by Koha