경희 한국어 읽기 6 Get it Korean Reading 6 = Tiếng Hàn Kyunghee – Đọc 6 이정희, 김중섭, 조현용... - Korea.: 출판사 하우, 2015 - 125p., ill, 27cm

Cuốn sách giúp người học tiếng Hàn Quốc tập trung vào chức năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng để hiểu và thể hiện rõ chức năng.


9791186610404

Ngôn ngữ Hàn Luyện đọc tiếng Hàn Tiếng Hàn Quốc

495.7 / 경000희

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L