Giáo trình kinh tế quốc tế

Đỗ Đức Bình

Giáo trình kinh tế quốc tế - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013 - 411 tr.: 23 cm - Mã học phần EC316 .

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh doanh Quốc tế

Phụ lục: tr. 255-276. - Thư mục: tr. 277

Trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế

9786049276859 53000

Kinh tế thế giới Giáo trình

337

Powered by Koha