Cẩm nang hướng dẫn viên du lịch

Trần Văn Mậu

Cẩm nang hướng dẫn viên du lịch - H. : Giáo dục, 2005 - 330 tr. : 21 cm

Phụ lục: tr. 143- 327. - Thư mục: tr. 328

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của du lịch. Du lịch Việt Nam và các nước ASEAN. Dịch vụ hướng dẫn-hướng dẫn viên du lịch. Tổ chức dịch vụ hướng dẫn du lịch, phương pháp hướng dẫn một chương trình du lịch và xử lý các trường hợp đột xuất

8934980428269 23.000


Hướng dẫn viên

Du lịch Cẩm nang

910.2

Powered by Koha