Giáo trình du lịch văn hóa

Trần Thúy Anh

Giáo trình du lịch văn hóa Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ - H. Giáo dục; 2014 - 271tr. bản đồ ; 25 cm

Thư muc: tr 269-271

Du lịch văn hóa là phương tiện hữu hiệu, vì du lịch văn hóa làm trùng điệp những vỉa tần của văn hóa Việt bởi sự tương tác lý luận, của nghiệp vụ, ứng xử văn hóa, của triển khai, của những điều có thể giải thích và không thể giải thích đang vươn lên từ đời sống bên trong của di tích, lễ hội, tập tục.

9786046276944 70.000 VND


Văn hóa

Du lịch Giáo trình

306.4

Powered by Koha