Văn hóa du lịch

Nguyễn Phạm Hùng

Văn hóa du lịch - H. Đại học Quốc gia; 2017 - 563tr. hình vẽ, bảng 23cm

Thư mục tr.226-240

Với nguồn tư liệu phong phú, phương pháp trình bày cô đọng, súc tích, cuốn sách đã phác họa bức tranh khá sinh động một số vấn đề về văn hóa du lịch Việt Nam.
Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:
- Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa du lịch: Trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch và những đặc trưng của văn hóa du lịch Việt Nam.
- Chương 2. Văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch.
- Chương 3. Du lịch văn hóa và các lĩnh vực du lịch văn hóa.
- Chương 4. Văn hóa kinh doanh trong du lịch.
- Chương 5. Văn hóa quản lý trong du lịch.
- Chương 6. Bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch.
- Chương 7. Bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch

56000

Văn hóa Du lịch Sách tham khảo

306.4

Powered by Koha