Chambers, Robert

Phát triển nông thôn. Hãy bắt đầu từ những người cùng khổ - H. : Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991 - 361tr. : 19cm

Cuốn sách đề cập đến tình trạng nghèo khổ ở nông thôn và nhận thức quan điểm, sự hiểu biết, phương pháp tư duy và thái độ của các nhà chuyên môn.


Phát triển

Nông thôn

338.109 / PH110T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L