Thiết kế mạng Intranet

Phạm Huy Hoàng

Thiết kế mạng Intranet - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 439 tr. : 27cm - Mã học phần NW439 Mã học phần NW312 Mã học phần NW332 Tủ sách Ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông; .

Thư mục: tr. 431-434

Giới thiệu về Intranet và kết nối liên mạng với giao thức IP, kết nối tầng giao vận và tầng ứng dụng, quản trị Itranet và kết nối Intranet, các dịch vụ TCP/IP cơ bản, đảm bảo an ninh mạng nội bộ intranet, bảo mật và các giải pháp bảo mật mạng IP, IPv6

9786049501555 195.000

Intranet Thiết kế mạng

004.68

Powered by Koha