경희 한국어 쓰기. 1

경희 한국어 쓰기. 1 Get it Korean Writing 1 = Tiếng Hàn Kyung hee - Viết 1 - Korea.: 출판사 하우, 2016 - 159 p., Photo, 27cm

Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 1 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.

9788976999726

Ngôn ngữ Hàn Luyện viết tiếng Hàn Tiếng Hàn Quốc

495.7

Powered by Koha