ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5

Khosravi, Shahram

ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 ASP.NET AJAX - Indianapolis, IN Wrox/Wiley Pub. 2007 - xxxvi, 1522 p. ill. 24 cm

Includes index. Wrox programmer to programmer--Cover.

Tìm hiểu về lập trình máy tính cùng những thông tin tham khảo về ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 với web site Ajax phát triển công nghệ

047010998X (paper/website) 9780470109984 (paper/website)


Active server pages.


Ajax (Web site development technology)
Internet programming.
Microsoft .NET.
Web site development.

Internet Lập trình Phát triển trang web

005.2 / A100S

Powered by Koha