Lịch sử Cổ đại Việt Nam

Đào Duy Anh

Lịch sử Cổ đại Việt Nam - H.: Văn hóa Thông tin 2005 - 622 tr. 24 tr.

Tập hợp một số công trình nghiên cứu về cổ sử Việt Nam của nhà sử học Đào Duy Anh như: nguồn gốc dân tộc Việt Nam, văn hoá đồ đồng và trống đồng Lạc Việt, vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc, giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến...

165000

Lịch sử cổ đại Văn hoá Việt Nam

959.701

Powered by Koha