Bài giảng văn hóa tộc người ở Việt nam

Nguyễn Đức Khoa

Bài giảng văn hóa tộc người ở Việt nam (Lưu hành nội bộ) - H.: 2016 - 299 tr. 29 cm

ĐTTS ghi: Trường đai học Thăng Long
Bộ môn Du Lịch

Thư mục: tr.297-299

Giáo trình cung cấp kiến thức về văn hóa tộc người cho hướng dẫn viên, giúp họ tác nghiệp tại các địa phương có tộc người thiểu số sinh sống chứ không đi sâu nghiên cứu lý luận hàn lâm trong lĩnh vực văn hóa.

Văn hóa Tộc người Viêt nam

306.597

Powered by Koha