Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Tái bản lần thứ hai - H. Giáo dục 1999 - 334tr. 21cm

ĐTTS ghi: Chương trình giáo trình đại học

Cuốn sách giới thiệu nét đặc trưng, khái niệm cơ bản của nền văn hóa Việt Nam.

18000VND

Lịch sử Văn hóa Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam

306 / C460S

Powered by Koha