Thả lòng theo bút

Kenko Hoshi

Thả lòng theo bút - H.; Hồng Đức, 2008. - 256 tr.; 21 cm.

Giới thiệu những nét văn hóa cũng như các công trình văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như: nhân vật lịch sử; đền, chùa, viện, địa danh, tác phẩm, lễ hội...

9786048915421 120.000

Nhật Bản Văn hóa Lịch sử

952.033

Powered by Koha