Lưu Thị Linh

Nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại Khách sạn Pullman Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành) Lưu Thị Linh, Giáo viên hướng dẫn: ThS. Mai Tiến Dũng - H.; Đại học Thăng Long, 2019. - 52 tr.; 30cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văm

Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong kinh doanh ăn uống tại khách sạn Pullman Hà Nội, từ đó làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn này.

Chất lượng dịch vụ Kinh doanh ăn uống Khách sạn Pullman A27964

658.4 / N122C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L