Trịnh Thị Thu Hương

Phát triển du lịch bền vững tại quần thể hang động Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành) Trịnh Thị Thu Hương, Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc - H.; Đại học Thăng Long, 2019. - 74 tr.; 30cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văm

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng khai thác du lịch bền vững tại quần thể hang Sơn Đoòng - Quảng Bình. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp và đề xuất một số một số kiến nghị nhằm thúc đầy hoạt động du lịch tại đây.

Phát triển du lịch Du lịch bền vững Hang Sơn Đoòng A27282

658.4 / PH110T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L