Du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)

Vũ Thu Thảo

Du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành) - H.; Đại học Thăng Long, 2019. - 50 tr.; ảnh, 30cm.

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục, phụ lục cuối chính văm

Nghiên cứi thực trạng hoạt động khai thác các loại hình du lịch nước khoáng tại Kim Bôi. Đề ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nước khoáng tại khách sạn Công Đoàn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Du lịch chữa bệnh Chữa bệnh bằng nước khoáng Khách sạn Công Đoàn, A27628

658.4 / D500L

Powered by Koha