Khoa học môi trường

Lê Văn Khoa

Khoa học môi trường - tái bản lần thứ 9 - H.: Giáo dục, 2012. - 362tr. : minh hoạ ; 27cm - Mã học phần NA151 Mã học phần PH215 .

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phụ lục: tr. 337-352. - Thư mục: tr. 353-358

Trình bày các vấn đề chung về khoa học môi trường, các thành phần cơ bản của môi trường. Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lí sinh thái học vào môi trường. Các kiểu chính của hệ sinh thái. Tài nguyên thiên nhiên. Dân số và môi trường...

9786048833428 33.000


Khoa học môi trường
Giáo trình

333.7

Powered by Koha