Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)

Phạm Ngọc Ly

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành) - H.; ĐH Thăng long, 2019. - 47tr.; bảng, sơ đồ 29 cm.

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Thư mục cuối chính văn

Cơ sở lý luận chung và thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT

A26927 Chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ tại JB APARTMENT

910 / TH552TR

Powered by Koha