Latin America & the Caribbean

Clawson, David L.

Latin America & the Caribbean lands and peoples Latin America and the Caribbean - 3rd ed. - Boston [New Orleans, La.] University of New Orleans McGraw-Hill 2004 - xix, 390 p. ill., maps 28 cm

Includes bibliographical references (p. 388-390) and index.

Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên của Mỹ la tinh và Caribê. Giới thiệu các nét văn hoá, chính trị, xã hội, tôn giáo ở khu vực này. Tổng quan về một số khía cạnh kinh tế của Mỹ la tinh và Caribê như: phát triển về nông nghiệp, sản xuất, du lịch, y tế và sự tăng trưởng kinh tế

0072521449 (hard copy : alk. paper)


Caribbean Area.
Latin America.

Caribê Đất nước học Kinh tế Mĩ Latinh Văn hóa Xã hội

980 / L100T

Powered by Koha