Bàn về thực tiễn của Trung Hoa cùng với Francois Jullien

Chieng, Andre

Bàn về thực tiễn của Trung Hoa cùng với Francois Jullien - Quảng Nam Nxb. Đà Nẵng 2006 - 294tr. Hình vẽ 21cm

Dịch từ nguyên bản: La pratique de la Chine

45000VND

Lý luận triết học Trung hoa Văn hóa

495.1 / B105V

Powered by Koha