Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

Tăng Bình

Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản - Tp. Hồ Chí Minh Hồng Đức 2019. - 400tr. 23 cm

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau: Phần thứ nhất. Kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề kinh doanh bất động sản;Phần thứ hai. Kiến thức pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản;Phần thứ ba. Kiến thức pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản;Phần thứ tư. Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

9786048936501 295000

Pháp luật Môi giới Đầu tư kinh doanh Bất động sản

346.04 C120N

Powered by Koha