Việt Nam học

Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998 T.3 - H. Thế giới 2000 - 679tr. 29cm - Hội thảo quốc tế về Việt Nam học .

ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội về các vấn đề thuộc kinh tế, xã hội, giá trị văn hoá truyền thống làng xã, nông thôn và nông nghiệp của Việt Nam

185000VND

Giao lưu văn hoá Hội thảo quốc tế Kỷ yếu Văn hoá Việt Nam học Xã hội

390 / V308N

Powered by Koha