Speaking strategies for the ielts test - Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2006 - 227tr. 27cm

Các phần đàm thoại, trọng tâm ngôn ngữ và bài tập ở trong mỗi bài dành cho những người chuẩn bị tham gia kì thi nói IELTS hay các kì thi khác và những người có nhu cầu nâng cao tiếng Anh.Giới thiệu nội dung và hình thức thi nói IELTS, cách chuẩn bị thi nói, gợi ý và câu hỏi có thể được hỏi trong kì thi nói,...

98000VND

IELTS Luyện thi Tiếng Anh

428 / SP200K

Powered by Koha