WiMAX handbook

Ohrtman, Frank

WiMAX handbook building 802.16 wireless networks - New York McGraw-Hill 2005 - xx, 261 p. ill. 24 cm - McGraw-Hill communications . - McGraw-Hill communications series. .

Includes bibliographical references and index.

Cung cấp kiến thức về WiMAX, công nghệ truy nhập không dây băng thông rộng mới, dựa trên chuẩn IEEE 802.16. Chất lượng và dịch vụ của WiMAX. Mô tả tác động của WiMAX đối với công nghệ viễn thông hiện nay như: Wi-Fi, VoIP, IPTV. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế của WiMAX

0071454012 (hbk.)


Broadband communication systems.
IEEE 802.16 (Standard)
Mobile communication systems.
Wireless communication systems.
Wireless LANs--Standards.

Công nghệ Điện thoại di động Hệ thống truyền thông di động Mạng không dây LANs Viễn thông

621.384 / W300M

Powered by Koha