Tự học AutoCaD 3D

Thành Vinh

Tự học AutoCaD 3D Có CD thực hành đi kèm - H. Văn hóa Thông tin 2008 - 318tr. 24cm

Hướng dẫn cài đặt và xác lập tuỳ chọn trong Autocad 3D. Các lệnh vẽ cơ bản tạo điều chỉnh đường kính, kích thước, nhập toạ độ, phương thức truy bắt điểm và Autotrack, nhóm lệnh biến đổi và sao chép hình, quản lí bản vẽ theo lớp, đường, nét và màu...

62000VND

kiến trúc Phần mềm Autocad Phần mềm máy tính Tin học ứng dụng

006.6 / T550H

Powered by Koha