Managerial issues of enterprise resource planning systems

Olson, David Louis.

Managerial issues of enterprise resource planning systems - Boston McGraw-Hill/Irwin 2004 - xi, 180 p. ill. 24 cm.

Includes bibliographical references and index.

Giới thiệu về các hệ thống quản lý kế hoạch doanh nghiệp. Sự phát triển của các Môđun quản lý doanh nghiệp. Chức năng và các phương pháp lựa chọn các chương trình quản lí phù hợp với công việc của doanh nghiệp. Chức năng quản lý dưk án của chương trình. Kỹ năng lắp đặt các chương trình quản lí hệ thống

0072861126 0VND


Information resources management.
Management information systems.

Doanh nghiệp Quản lí Tin học ứng dụng

658.4 / M105A

Powered by Koha