Trager, Lillian

Yoruba hometowns community, identity, and development in Nigeria Lillian Trager. - Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001 - x, 299 p. 24 cm

Includes bibliographical references (p. 279-290) and index.

Machine generated contents note: 1 Introduction -- 2 Community-Day Celebrations: A New Tradition at Home -- 3 Knowing Your Place: The Hometown and Identity -- 4 "We Are Just Sojourners Here": Ijesa Migration -- 5 "We Love Ourselves Abroad": -- H

Giới thiệu những nét đặc trưng về cuộc sống, cộng đồng dân cư, tôn giáo của người Châu Phi ở Nigeria. Sự phát triển về kinh tế, chính trị, cuộc sống xã hội ở khu vực Ijesa-Nigeria đặc biệt là những vùng nông thôn

1555879497 (alk. paper) 1555879810 (pbk. : alk. paper)


Community development
Community life
Philosophy, Yoruba
Rural development
Yoruba (African people)


Ijeshaland (Nigeria)

Dân tộc học Kinh tế Nigiêria Xã hội

305.896 / Y600-O

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L