Sharma, Shalendra D.

Development and democracy in India Shalendra D. Sharma. - Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 1999 - ix, 281 p 1 map 24 cm

Includes bibliographical references (p. 245-268) and index.

Khái quát điều kiện kinh tế, xã hội những năm đầu thế kỷ 20. Các chính sách nhằm phát triển kinh tế ở Ấn Độ. Những cải cách nhằm phát triển nông thông, nông nghiệp ở Ân độ. Nề dân chủ và chính trị của Mỹ những năm 1970

1555878105 (alk. paper)


Democracy--India.
Rural development--India.

Ấn Độ Chính trị Kinh tế Nông thôn

338.95 / D202-O

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L