Việt Nam on the path of rennewal

Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam on the path of rennewal - H. Thế giới 2004 - 351tr. 21cm

Chính văn bằng tiếng Anh

Tập hợp một số bài báo của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng đánh giá, tổng kết những thành công và tồn tại của công cuộc đổi mới trong 18 năm qua

0VND

Chính trị Kinh tế Văn hóa Xã hội

303.48 / V308N

Powered by Koha