Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng

Văn Đình Hoa

Sinh lý bệnh - Miễn dịch Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng - H. Y học 2011 - 182tr. hình vẽ 27cm - Mã học phần NR211 Mã học phần NR212 Mã học phần NR413 Mã học phần NR471 Mã học phần NA205 Mã học phần MN514 Mã học phần MN513 .

Thư mục tr.182

Trình bày sinh lý bệnh đại cương, quá trình bệnh lý điển hình, bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng thuộc hệ tuần hoàn, và một số bài thuộc miễn dịch như đáp ứng miễn dịch tự nhiên, đặc hiệu, bệnh lý miễn dịch, một số kỹ thuật miễn dịch...

56000VND

Bệnh lý Miễn dịch Sinh lý bệnh

612

Powered by Koha