Làm kế toán với Excel 2003 & 2007

Nguyễn Thanh Hải

Làm kế toán với Excel 2003 & 2007 - H. Văn hóa Thông tin 2007 - 282tr. 21cm

Tìm hiểu bảng tính, giao diện của Excel, lưu trữ bảng tính … Thao tác với bảng tính excel, xử lý chỉnh sửa dữ liệu, sắp xếp lọc dữ liệu, hình ảnh biểu đồ trong Excel 2003, 2007. Tìm hiểu một số hàm tài chính trong Excel, làm kế toán trong Excel 2003, 2007: kế toán doanh nghiệp, kế toán hàng tồn kho, bán hàng, tiền lương, tài sản cố định, tiền mặt, ngân hàng...

35000VND

Bảng tính Excel Kế toán doanh nghiệp Tin học ứng dụng

005.5 / L104K

Powered by Koha