Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty

Nguyễn Mạnh Quân

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty - H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011 - 395tr. hình vẽ, bảng 24cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị Kinh doanh

Thư mục: tr. 393-395

Trình bày những vấn đề lí luận về đạo đức kinh doanh và đạo đức trong kinh doanh. Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh và vận dụng trong quản lý, xây dựng phát triển văn hoá công ty, đồng thời giới thiệu một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh. Biểu trưng, các mô hình và các nhân tố ảnh hưởng của văn hoá công ty

0VND

đạo đức giáo trình kinh doanh văn hóa

174 / GI-108T

Powered by Koha