Cẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet.

Công Bình

Cẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet. - H. Hồng Đức 2008 - 227tr. minh họa 18 cm - Tủ sách tin học cho mọi người .

Hướng dẫn lập hòm thư Email, Gmail, trên Internet...Học nhanh cách sử dụng Yahoo, chat trên Internet hướng dẫn cách chat trên các chương trình. Hướng dẫn thiết kế nhanh một nhật ký điện tử - Blog.

27000VND

Chat Internet Messenger

005.5 / C120N

Powered by Koha