Customer service on the Internet

Sterne, Jim

Customer service on the Internet building relationships, increasing loyalty, and staying competitive - 2nd ed. - New York John Wiley 2000 - xvi, 351 p. ill. 24 cm

Includes index.

Giới thiệu về các dịch vụ khách hàng sử dụng mạng internet, cách tổ chức và quản lí các dịch vụ trên mạng; một số hình thức tiếp thị, khuyến khích sử dụng mạng; việc quản lí các mối quan hệ với khách hàng...

0471382582 0VND


Customer services--Communication systems.
Internet marketing.
Internet.
World Wide Web.

Dịch vụ Kinh doanh Mạng máy tính

658.8 / C521T

Powered by Koha