Việt Nam học

Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15-17.07.1998 T.4 - H. Thế giới 2001 - 473tr. bảng 29cm

Gồm các báo cáo nghiên cứu Việt Nam học trên các khía cạnh: phụ nữ, gia đình và dân số, đô thị và môi trường

120000VND

Hội thảo quốc tế Kỷ yếu Việt Nam học

959.7 / V308N

Powered by Koha