Nghệ thuật nói trước công chúng

Laurent, Raymond De Saint

Nghệ thuật nói trước công chúng - H. Văn hoá Thông tin 2000 - 204tr. 19cm - Dùng cho tất cả mọi người .

Giới thiệu nghệ thuật nói trước công chúng: Chuẩn bị đề tài, viết, đọc, cử chỉ khi nói chuyện, âm điệu, nhịp điệu của giọng nói v.v...

15000VND

Diễn thuyết Giao tiếp Nghệ thuật

808.5 / NGH250TH

Powered by Koha