Tác động của các hiệp định WTO đối với các nước đang phát triển

Tác động của các hiệp định WTO đối với các nước đang phát triển - H. 2005 - 254tr. 30cm

ĐTTS ghi: Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế; Ủy ban thương mại quốc gia Thụy Điển

Phân tích tác động của từng Hiệp định của WTO đối với các nước đang phát triển để từ đó nêu bật những lợi ích mà các nước đang phát triển có thể thu thập được cũng như các thách thức có thể phải vượt qua.

45000VND

Kinh tế Thương mại WTO

382 / T101Đ

Powered by Koha