Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954

Đào Thị Diến

Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 Tập 2 - H. Nxb. Hà Nội 2010 - 904tr. 24cm. - Tủ sách Thăng Long 1000 năm .

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Phụ lục: tr. 855-880

Giới thiệu nguồn tài liệu và tài liệu Hà Nội từ năm 1873 - 1954 về giao thông - công chính, văn hoá xã hội, văn hoá tín ngưỡng, giáo dục...

0VND

Giáo dục Giao thông công chính Hà Nội Lịch sử Văn hóa

959.731 / H100N

Powered by Koha