Getting the most from online learning

Getting the most from online learning Subtitle on cover Learner's guide - 1st ed. - San Francisco Pfeiffer 2004 - xv, 170 p. 23 cm

Includes bibliographical references and index.

Tập hợp các bài viết giới thiệu về việc học qua mạng, phương pháp học qua mạng, cách chuẩn bị bài và thảo luận nhóm trên mạng, thiết lập các mối quan hệ học tập trên mạng...

0787965049 (alk. paper)


Business--Computer network resources.
Education--Computer network resources.
Internet in education.

Giáo dục Mạng máy tính Phương pháp học

371.33 / G207T

Powered by Koha