Creating business advantage in the information age

Applegate, Lynda M.

Creating business advantage in the information age - Boston McGraw-Hill 2002 - xvi, 412 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references and index

Cuốn sách cung cấp cho ngững người đọ những hiểu biết về ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong thế kỉ 21 đối với các quyết định kinh doanh. Giới thiệu 4 Modul ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh

0072523670 0VND


Business--Computer network resources
Electronic commerce.
Internet

Công nghệ thông tin Kinh doanh Quản lí

658 / CR200T

Powered by Koha