Đồ gốm

Hữu Ngọc

Đồ gốm Ceramics - Tái bản lần thứ nhất - H. Thế giới 2005 - 92tr. 18cm

ĐTTS ghi: Tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Vai trò của đồ gốm trong đời sống người Việt; khuôn mẫu và kỹ thuật làm đồ gốm truyền thống; quá trình phát triển đồ gốm qua các thời kỳ.

9500VND

đồ gốm văn hóa Việt Nam

390 / D450G

Powered by Koha