100 bài học cho doanh nhân trẻ

Thu Trang

100 bài học cho doanh nhân trẻ 100 lesions for young businessmen - H. Văn hóa thông tin 2011 - 325tr. 21cm

Cuốn sách là cẩm nang hữu ích chỉ dẫn cho những ai đã, đang và sẽ trở thành doanh nhân những bài học bổ ích trên thương trường

75000VND

Doanh nhân Kinh doanh Thành công Thương trường

650.1 / M458TR

Powered by Koha